Impressum

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Sídlo:
1011 Wien, Parkring 12
Tel.: +43 1 515 32-241
Fax: +43 1 515 32-248

Produkcia:
2301 Probstdorf, Saatzuchtstraße 11
Tel.: +43 2215 2219
Fax.: +43 2215 2219-50

Kancelária slovenského zastúpenia:
2422 Pama, Schaffelhof Ochsner
Tel.: +421 948 484 043

IČO

233797w

IČ DPH

ATU 56897601

Predmet činnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

reklamná a propagačná činnosť

poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Austria AG
Kód banky: 12000
IBAN: AT09 1100 0007 0134 7700
BIC: BKAUATWW

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah on-line ponuky

Autor nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, korektnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nárokovanie si zodpovednosti voči autorovi, ktoré sa týka škôd materiálnej alebo duševnej povahy spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií, resp. použitím chybných alebo neúplných informácií je zásadne vylúčené, pokiaľ voči autorovi nebolo preukázané zavinenie v dôsledku zámeru alebo hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú poskytované bezodplatne a nezáväzne. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo zrušenie častí, strán alebo celej ponuky bez toho, aby to musel osobitne oznámiť, resp. si vyhradzuje právo na dočasné alebo trvalé pozastavenie jej zverejnenia.


Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie internetové stránky (linky), za ktoré autor nenesie zodpovednosť, vstupuje do platnosti povinné ručenie jedine v takom prípade, ak má autor vedomosť o ich obsahu a je preňho technicky možné a vhodné zabrániť ich využívaniu ak zistil, že ich obsah je protiprávny. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase zostavovania linkov nebol na prislúchajúcich stránkach rozpoznateľný žiaden ilegálny obsah. Na aktuálnu alebo budúcu povahu obsahu alebo autorských práv stránok uvádzaných prostredníctvom linkov nemá autor žiaden vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých linkov, u ktorých došlo po ich zostavení k akýmkoľvek zmenám. Toto tvrdenie platí pre všetky linky a odkazy zostavené v rámci vlastnej internetovej ponuky ako aj pre cudzie príspevky v autorom zriadených návštevných knihách, diskusných fórach a zoznamoch adries. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody vznikajúce z použitia alebo nepoužitia takto ponúkaných informácií ručí vždy sám poskytovateľ stránky, na ktorú bol poskytnutý obsah a nie ten, kto iba prostredníctvom linkov poskytol odkaz na zverejnenie konkrétnej stránky.


Autorské právo a ochranné známky

Autor sa usiluje vo všetkých publikovaných materiáloch o dodržanie autorských práv u použitej grafiky, zvukových záznamov, videosekvencií a textov, snaží sa používať vlastnú grafiku, zvukové záznamy, videosekvencie a texty alebo také, ktorých použitie nie je viazané na licenciu. Všetky značky a ochranné známky menované v rámci internetovej ponuky a prípadne chránené tretími stranami neobmedzene podliehajú ustanoveniam aktuálne platných právnych predpisov o ochranných známkach a vlastníckych právach príslušných zapísaných vlastníkov. Iba na základe samotného menovania nie je možné dospieť k záveru, že obchodná značka nie je chránená právami tretích strán! Autorské práva zverejnených, samotným autorom vyhotovených objektov, zostávajú u samotného autora stránok. Kopírovanie alebo používanie takejto grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.


Ochrana údajov

Pokiaľ sa v rámci internetovej ponuky vyskytuje možnosť uvádzania osobných alebo firemných údajov (e-mailové adresy, mená, poštové adresy), potom k uvádzaniu týchto údajov zo strany užívateľov dochádza výlučne na dobrovoľnej báze. Nárokovanie si na úhradu a úhrada za všetky ponúkané služby je – pokiaľ je to technicky možné a vhodné – možná i bez uvádzania takýchto údajov, resp. i pri uvedení anonymizovaných údajov alebo pseudonymu. Využívanie kontaktných údajov zverejnených v rámci tiráže alebo obdobným spôsobom zverejnených údajov, akými sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla ako aj e-mailových adries tretími stranami na zasielanie nie výslovne vyžadovaných informácií nie je dovolené. V prípade porušení tohto zákazu si výslovne ponechávame možnosť podniknúť právne kroky voči odosielateľom takzvaného spamu.


Právna účinnosť vylúčenia zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti je potrebné vnímať ako súčasť internetovej ponuky, z ktorej bol uvedený odkaz na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nie v plnej miere zodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajú ostatné časti dokumentu s ohľadom na jeho obsah a platnosť týmto nedotknuté.


Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu analýzy webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať ako vy využívate webovú stránku. Informácie o tom, ako využívate webovú stránku vytvorené prostredníctvom cookies sú spravidla prenesené a ukladané na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizovania IP adresy na tejto stránke však v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve dôjde prostredníctvom spoločnosti Google k skráteniu vašej IP adresy. Iba vo výnimočných prípadoch dôjde k prenosu úplnej IP adresy na server spoločnosti Google v USA a jej tamojšiemu skráteniu. Anonymizovanie IP adresy je na tejto stránke aktívne. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto údaje na vyhodnotenie vášho využívania tejto stránky na zostavenie reportov o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie iných služieb v prospech prevádzkovateľa webovej stránky spojených s využívaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa poskytnutá vašim webovým prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača zabrániť, avšak upozorňujeme na to, že v takomto prípade môže dochádzať k tomu, že za istých okolností nebude umožnené využívanie všetkých funkcií tejto webovej stránky v jej plnom rozsahu. Zhromažďovaniu údajov pozostávajúcich zo súborov cookies a údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete navyše zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete do svojho prehliadača zásuvný modul, ktorý je k dispozícii na nasledovnej stránke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Riešenie sporov on-line

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov on-line (ODR), ktorú môžete nájsť na nasledovnej stránke: http://ec.europa.eu/odr/.


Cookies

V prípade cookies sa jedná o dáta, ktoré sa ukladajú na lokálnom pevnom disku vášho počítača. Umožňujú lepší užívateľský zážitok, keď dochádza k ukladaniu údajov na vami navštívených webových stránkach. Takto napríklad súbory cookies umožňujú značné skrátenie času načítania viackrát navštívenej webovej stránky alebo vám uľahčujú opätovné zadávanie údajov. Máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookies na vašom počítači. Môžete to dosiahnuť tak, že v nastaveniach vášho prehliadača si zvolíte možnosť „Neprijímať žiadne súbory cookies“. V nastaveniach vášho prehliadača môžete tiež definovať možnosť, kde musíte ukladanie údajov zakaždým explicitne potvrdiť. Ďalšou možnosťou je, že uložené súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať.

Ak neprijímate žiadne súbory cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkčnosti alebo spomaleniu načítavania pri zadaní tejto webovej stránky.

SÍDLO

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Parkring 12
AT-1011 Wien 

 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 233797w
IČ DPH: ATU 56897601

KANCELÁRIA SLOVENSKÉHO ZASTÚPENIA

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Schaffelhof Ochsner
AT-2422 Pama
 
BANKOVÉ SPOJENIE
UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT09 1100 0007 0134 7700
BIC: BKAUATWW

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Saatzuchtstraße 11
AT-2301 Probstdorf